Sayyod

June 8, 2007 - Фохиша...ёки? (2-бет)

Posted in fohisha-2
-5-

"Мургак калбим сир билмагандек, бунча гузал эди бу олам, барча бирдек мехрибон одам, болалигим сени согиндим"
(Ю.Усмонова)

Джамилянинг отаси бундай вокеадан хабар топгач на хурсанд булишини ва на кайгуришини билмасди. Чунки на бир туй ва на бир орзу хавас…
Хурсанд томони узи хохлагандек кизини узбек йигитга узатиш эди.
Кеча кунгирок килганида унинг шодлигидан бирон суз айтолмай колди.
Кейинги хафта онасини олиб келишини сураганди, уйда кичкинагина худойи килишар экан.

Джамиланинг отаси Нодир Галя билан учрашганда уйланган лекин фарзан мана икки йилки йук эди. Оиласи исломий булгани сабабли дарров никох укитиб иккинчи хотин килиб яшар эдилар.
Галя унга Джамилани тугиб берганда шодлиги бекиёс эди. Афсуски узокка чузилмади бу бахт ва улар хакида хамма билиб олди. Хотини албатта туполон килди, оилавий суд, бакир чакир авжида эди. Хотини ажрашишни хам хохламас лекин бир урис аёлдан боласи борлиги ич ичидан эзиб алам киларди.
-Бу урис жалаб Сиздан тугмаган кузизи очин, канака латтасиз, бировдан тугдирволиб мана Сиззи согиб юрибди дея уввос соларди.
Отаси ва онаси эса хайрон, нима киларини билмасди. Отаси орага аралашиб, булар иш булгани тушунишини лекин уни халол келин килгани барибир унга якин ва ягона булишини, бирга Галя билан яшаштирмаслигини аммо болага ёрдам бериши шартлигини тушунтирдилар.

Кунлардан бир кун у аёлни уйга олиб келишини айтиб тираб олди.
Жажжи 5 ёшлик Жамиляни куриб тугриси тугмаган она булса хам кандайдир галати холатга келди. Бир тарафдан хавас килса бир тарафдан хасад, алам ич ичини тирнарди.
Кизи отасининг куйиб куйган нусхаси эди. Бу кошлар, бурнилари, нигохлари, отасидек узун узун киприклари.
Жамила хаммани диккатини узига каратди ва хамманинг мехрини олди.
Узбек аёли нималарга чидамаган эх…
Шу кундан Жамила кенг ховлининг маликасига айланди, буни нафакат айнан биринчи хотини Нигора балки оила аъзолари хохлашганди. Галя эса нихоят ишга тушди. Эрталабдан кечгача ховлида Нигора билан, кечаси онаси олиб кетар, гохида икки уч кунлаб ховлида коларди.

Шу кунларда Нигора узини ёмон хис кила бошлади, ва уйдагиларга этмай узи поликлиникага чикди, барча анализларни жавобидан…хушига келолмасди. Кайта кайта суради… Ха хомила уч хафталик…
Ё раббим! Охим нахот етди? Нихоят шунча кийналганларимга, шунча куз ёшларимга менга тухфанг Оллохим…
Ёки шу мургак Жамилага булган мехрим? Уни уз фарзандимдек яхши куриб мехрим тушганидир…
Уйга келиб хеч гапира олмасди, на кайнонасига ва на эрига гапиролмас, нима дейишини билмай Жамилани кучиб факат йигларди.
Хамма хайрон.
-Мама Нигора почему плачешь?
-У тебя скоро будет братик Жамила….

Ким билибди дерсиз узок кутилган фарзанд уз хаёти эвазига хаёт талаби билан дунёга келишини.
Шифокорлар канча курашишмасин Нигора шифохонада хаёт билан видолашди. Лекин уз фарзандини курди, кучди, шодланди…
-Адаси илтимос исмини Мансур куйинг, мансуб йигит булсин. Мазам йук, билмадим балки ёшликдаги юрак касалим дош бермас, агар бирон бир нарса булса Галя билан яшашизга эътирозим йук. Лекин ваъда беринг болам бошка онасиз усади, илтимос, ойижонимга ишонаман, майли яшанг у билан факат унга боламни берманг…

Нигоранинг болалиги оддий утган булсада, онаси 11 ёшдалигидаёк огир касалманд булиб вафот этган эди, отаси эса орадан 5 йил утиб икки фарзандли аёлга уйланиб олган ва бошка фарзанд хам курмади. Нигорани турмушга берди-ю хотин бола чакаси билан хотининг Сурхандарёсига кучди кетди.

Барча маъракалар утса хамки Нодирнинг хеч углини кургис келмас, мехри йук, кузига котилдек куринаверарди. Жамила эса уни атрофида гирди капалак эди.
Галянинг Москвага кетиш ва у ерда ишлаб яшашига бемалол кунди. Жамилани вактинча Тошкентда ота онасига колдиришди, у ерда урнашиб кетишгунча. Галянинг ота онаси Москвада булишига карамай уларни тайёр уй бир умрга кутиб турмаган эди. Улар хам Галяни узбек уйланган эркакка турмушга чикканидан хавасда эмас эдилар.
Жамила мактабни Тошкентда бошлаб Москвада давом эттирди, Мансур 9 синфлигида кетди. Укасига жуда богланган, бирга усган куп телефонлашиб туришарди. Институт даврида Жамила таътилни Тошкентда утказар, гохи Москвага Мансур борар эди. Лекин…отасининг унга муносабати юзаки, углим углим дегани билан пл бергани билан барибир мехр сохта эди. Буни Мансур билар ва бутун ёшлиги хурланишда ва уксикда утарди.
Мансур 5 ёшида буваси, ва мактабни битиришига бир йил колганда бувиси казо килди. Ховлида энди Нодирнинг тогалари, кеннойилари ва уларнинг фарзандлари яшарди. Мансурга эса онаси келинлик даврида колган бир ётокхона ва мехмонхона ажратилган.

Опасининг бу тарика туйидан хабар топган Мансур эрталабгача йиглаб чикди. Мансур мактабни битирган йили опаси турмуш курди, лекин…
Кандай килиб худойига боришини, нима деб табриклашни билмасди. Махаллада усган боланинг дунёкараши бироз катъийрок эди.

Мана шу кун хам келди, Нодир Галя билан худойидан икки кун аввал Тошкентга келишди, Мансур уларни кутиб олиб тугри ховлига олиб борди. Жамила билан телефонлашишди, Жамила чидаб туролмай мен билан ховлига келдик. Отасини куринишидан узбек дейиш сал кийинрок, руслашиб кетган куринишда, Жамиланинг гирт нусхаси эди. Онасига факат баланд буйи, оппок сутдек ранги ва гунчадек русчада «губки бантиком» лаблари ухшарди холос. Узбекона кош куз эса маде ин Узбекистон эди. Хех кони кучли Узбегим!)

Мана Мансур югуриб елиб дастурхон тузамокда, бу ёкда тогалари, кеннойилари хизматда. Хичем ишонгим келмасди Жамиланинг уйида унинг усган ховлисида эканлигим. Жамиланинг узбекона кийимлари ва буялган коп кора сочларини этмаса факат у ва онаси Галя четдан келган туристлардек эди бу хонадонда.
Аввал узокдан кучада курсатганди ховлини, Мансурни эса куп курганман, хатто бир икки маротаба гаплашганман, опасига умуман ухшамайди, Отасига ухшаса хам бошкачарок эди. Камсукум гапга йукрок бола лекин, хурмат илтифотни жойига шунаканги чиройли куярдики любой келинчак билан бахслаша оларди.
Жамила айтиб берарди, бувисини тарбиясини олган Мансурга хамма хавас киларди. Бувиси хеч кайси келини билан чикиша олмас, козони алохида булиб факат Мансур билан бирга отдельно овкатланишар ва рузгор хам алохида эди.
Эрталаб укишга кетишдан олдин кучага супуришга чикар ва икки ён тарафидан икки янги келинчак, баб баравар уччаласи кучани супуряпти, кузингизни олдига келтиринг. Аввалига келинлар кулишар кейин эса бир бирига ёрдам берар, кай бири чикмай колса ёки кечикса бир бирини кучасини супуриб сув сепиб куйишар, кишлари эса хам шу ахвол факат кор курашда эди.
Супуришга сал кечиккан келинларни роса мулзам киларди.
-Кеннойилар турила, булар энди . Етвурарканде эрини иссик куйнида-деб иккинчи келин билан роса кулги килишар, кип кизариб халиги келинларнинг биттаси чикарди.

Бувиси билан нонушта килиб укишга чопар, келиб тез овкатланиб, овкат тайёрлашга уннар, гохи бувиси келишига узи эски замонлардан колган сандиксифат печкада сковородкада ковок ва картошка ёки кастрюлькада шурва ташаб куярди. Кейин эса биргалашиб кечга бирон нарса тайёрлашарди. Жамила хам бувисини тарбиясини олган. Бувиси айнан невараларидан Жамила ва Мансурга эътибори бошкача эди. Узи уришса уришар лекин хеч кимга гапиртирмас, хатто улар билан биргалашиб йигларди.

Мана ёлгиз колди Мансур…

Дастурхон атрофидамиз. На Жамила бирон нарса дейди ва на мен. Факат шу хаммаёкдаги стандарт сузлар «Хуш калесила? Яхшимисила? Уйчила? Кариндошла? Кушнила итп итд.»
Жамила эса хеч севинчини ичига сигдиролмас, узбекона келинлик кийимини куз куз килиб кузлари ёниб, «улыбка шест на девять а ля Джулия Робертс» булиб утирар, Онаси бир бизага караб жилмаяр бир ерга караб кикир-кикир куларди. Бирам жиннича танишув булди узиям.
Отаси хаяжонлангани хаяжонланган.

Индинга худойи. Туй лайт!


-6-

Галати хиссиет…
Сиз уйлавоссиз мана булди бахт санга, хохлаганингга эришдинг?
Осон эмасакан.
Бир ёкда унинг руслиги, туйсиз, албатта никох лекин барибир кариндош уруг ва кушнилар олдида кутилмаган холат.
Отам худойи утгунча узини уйида тура колсин дейишларига карамай кеннойим ва онам колсин деб туриб олишди. Женя канака килиб одамми кунглини олади тушунолмайман. Хамма яхши куриб ковуради.
Йук, Жамиля уялди, узбек кони борде барибир. Нарсаларини олиб келдим лекин кечасига уйда туравераман деди.
Лекин эрталаб азонда шу супурги челакларини кутариб келиб куча супурвурадиде. Бир томондан хурсанд бусам бир тарафдан галатирок. Кушнилар ку ваще шокда. Махалладаги дув-дув, а гийбат чи? Зап махалладагиларга зур тема топилди.

Онамни бир дугонаси бор Кумри опоки, биза улани Бибиси деб атаймиз, Узбекистонда хизмат курсатган гийбатчи!)
Уша куни кундуз куни келиб вокеадан хабар топгач халиги Саида Раметова деган актрисамиз борку, ушанака истехзоли кулиш, учирма гаплар билан чунонам уялтирдики асти куяверасиз.
-Хмммм энди бууу замон зайлиде ургили, ха бу энди исмларини узбекча килиб бир Фотимахон куяйли а? Чиройли исм.
Онам;- Вой йук, исми асли Жамила.
-Хххааааяяяя, Жамила деенг? Хм… Майли нимаям деймиз, никох укитибсиз. Эндиииии озгина кийналаркансизде ургили, бу битта куча супуриб узбекона кийинишлари билан иш битиб колмас. Ишимиз энди купаяди, бир тарбияларканмиз де.

Ули агар зурга чидаб турдик, кани энди кета колса, обдон бош оёк рентген килиб, яна алламбало нарсаларни шипшиб онам билан кетишга уннади.
Анча вакт утиб Женяникига нарсаларига кетяпсак, куча бошидаги кушниникидан чикяптагн эди. Дааааа дедим, энди туртта кушниникига кириб шунча вакт колиб кетибдими демак бутун махаллани айланишига камида бир хафта керак булар хали бу янгиликни «чайнашга», хотя Бибиси уддабурон, улгуради.

Хеч ургана олмаяпман, кун буйи шокдаман. Нима буляпти тушунолмиман. Женяни эса огзи кулогида. Ростан хам шуни хохлаганмидим узи? Уффф бошланади энди. Юзга солишлариданам куркаман. Узбекчилик.
Буям камдек окам….

Уша кун окам сменада булиб кейинги кун келди. Жамила эса эрталаб вахли келиб куча супураётган пайти. Окам аввалига тушунмади, Малика кайтиб келдими?
Келин куйлагида?
Куча супуряпти?
Хм кизик ким бунака дрессировка килибди? Уша лапашанг укамлигига ишонмиман.
Ие? Сочлари узун булиб коптими? Булиши мумкин, наращивание деган матох хозир модада.
Йуге? Бошка келинку? Кизик кайсидур кушнимиззикида бир кун йук булгунимча туй булиб колиб уже куча супурвоттими?
Нима бало туй куни келинга куп ичирворишган шекил уйни адаштирвориб бизани кучамиззи супурвотти, да ну хотя манга какая разница? Супурвурсин, бу Малика бизани азборойи шарманда килганидан махалла оксоколи кизил ярим ой жамиятидан келинлик урф одатини килиб бериш учун ёллаган шекил хех.

Уйга кирса хотини айни ошхонада уйкаланиб турган экан.
-Келдизми адаси, вой шунака янгиликлар бооор, суюнчини чузинг олдин!
-Нима бало яна иккикатмисан?
-Йугее жиннимисиз, курмадизми кучадаги келинчагимизни?
-???(Ана шу пайт окамни афтини яхшилаб синчиклаб караш керак эди, унинг киёфасида инсон эволюциясидаги барча узгаришларни намоён киладиган холатлар бирваракайига мавжуд эди).
-Вой нега анграяс? Женя ку, келди келин булииииииб. Кеча никоххиям адамла укитдила, укеззи этмисми хурсандлигидан зомби булиб юрибди, энди уялвоттиде уялвотти. Эсиздами Сизам манга етишганда хууудди ушанака эдиз, вой уша кунлада чи….
-Эй, бунча жуврадинг, тузуро тушунтир канака никох? Канака Женя?
-Женячи, укез дон олишиб колудику, урис, туй куни…
-НИМА? Томила кетганми силани? Канака Женя? Канака никох? Жалаб ку у!!!
Эрталабки укиришдан нафакат ман уйгондим балки онам ва адам айвонга югуриб келишганди. Женяга эса дунё ташвишлари ва атроф мухит «барибир» сузлари билан мухраланган, кулокларида наушник, халат чунтагида СиДини варанглатиб кучани ободонлаштириш ишлари билан машгул. Мошинасида ашулани эрталабдан варанглатиб куйма дегандим.
Айвонга якинлашганимда адам куллари билан тухта дея ишора билан тухтатдила. Ховлида турдим караб. Окам огзидан купиги келиб Хамза театиридаги энг эмоционал драма спектаклидан парчасини тугатгач отам суз бошлади.
-Булдими? Узингга келдингми? Сув пув керемасми? Сан ун етти ёшингда уламан лекин уйланаман деб бутун ховлини айланиб уввос солганингда на ман ва на оненг бирон нарса деганмидик?
Севиб улиб уйландингми?
Укен санга ука углингмас! Ман хали уни отаси тириман!
Бу уни хаёти, ман рухсат бердим, онанг рози гапинг борми?
-Вой ада нимала кивоссила, битта шу мишикини деб бутун хаммага шарманда кимокчимисиз? Кариндошла нима диди? Кушнилачи? Мани Танишларим..
-Агар бизани шу келин деб хурмат килмайдиган булишса килишмай куя колишсин. Нега энди уз хаётини деб укен бировларга караб яшаши кере? Сани танишларингга эса тупурганим бор.
-Бу уйда ё уша мишикиз билан жалаби туради ё ман!
-Ока, ассалому алейкум! Яхши келдизми? Узур бугунги янгиликла Сизга ёмон таъсир килибди, ану эсиздами Ахтамар кафеси? Ушаттаги баъзи вокеалар, ва шифохонадаги баъзи вокеалар мани жудаям таъсирлантирганди, лекин окажон ман кисгандим тугрими?

Мани бу гапимдан окамни ранги окариб кетди.

-Узур индамасдим, ман по крайней мере угил боламан лекин илтимос манга тегмен манам сизга тегмиман. Уйизда яшивурин, худойи утсин Женя билан квартирамизга чикиб кетамиз. Сизга огирлигимиз тушмиди.

-Ассалому алейкум…..
Оркамдан келган овозга хаммамиз бурилдик. Остонада етти букилиб, Женя окамга кайта кайта келин салом килиб турарди.


-7-


«Билмаганлар буни билмаааайдииии, гохи азоб гохи…» (Раъно буронова.)

Биласизми ман купрок оиладаги зиддиятладан куркмасдим. Чунки буларини энг ёмони туйдан олдин, туй куни ва туйдан кейин булиб буганди. Буёгига ота она рози Худо рози. Лекин куркадиганим Женя эди…
Ха ха шу Жамиляхон.

Умуман узгарган, гуё сехрланаган, гуё кайпдаги одам ёки умуман Женя эмасди. Жудаям хурсанд ва хаммаси силлик ва яхши. Жудаям подозрительно. Бу штиль перед бурей деганларидан куркардим. Худо курсатмасин Женя портлласа тамом. Ахир у стерва. Яхшиям окамни дийдиёсини эшитмади. Тагин билмадим. Билишимча Женя мстительный одам, унутмиди яхшиликниям ва ёмонликниям. Этишадику «Я не злопамятный, но у меня память хорошая» худди шунакалардан. Билмадим ичимдан утяпганини Кодир Худо билади. Женяни кузларидаги аллакандай учкун ва макрни халиги айёр опачаларим борку Женя билан мани кафеда куриб унга сан уриссан проституткасан деган кушничаларим, ана ушалар келганида саломдан сунг, бошидаги ёпингичини ечиб чап кулига илиб, унг кули билан белини ушлаганча магрур бир маъноли караш килдики мани этим жимирлаб кетди. Уларнику ичида нима тарс этиб тушганини тушунаверинг. Ана шунда мани миямда Атас! Тревога! деган хаёл пайдо булди. Женя истехзоли кулиб кукрагини олдинга магрур килиб буйнидан кукрагига тушиб турган крест урнига исломий рамз ярим ойни куз куз киларди.
Кушнилар келинни кулидан чой ичгандек булиб тезда онамни хонасига кочишди.

-Вой манга каренг нима килиб куйдиз ургили ха бу илон ку илон! Уйнатади хали силани.
-Жаа унакамасдур ургили, курмаяпсизми канака келин булган, исломни кабул килди…
-ЭЭээ бунка нарсала аллакачон чунтедан тушиб коган, карашини курдизми, йиман дейдия йиман дейди, кузларичи кум кук мией. Гап йук чиройли лекин сизга келинлига бумиди ургили бумиди, кон какшатади, куча курган киз бу. Канча бурини бокма барибир урмонга кариди. Бу урисваччалани билмисде ургили. Халиям кечамас, худойи бумади тееез кулига хуржунини тутказиб юборинг буни.
-Билмадим, укиган куринади, акклли киз, жа оширвормела куча курган деб. Нима кипти энди кузи кук булса? Ана тожиланиям кузи кук.
-Кизла канча купайиб ётибди, мандаям мингта таниш кизла бор, э оилали эркега хозир киз боласи тегвотти, углизга нима бупти? Ойдек йигит. Кимла хавас кимаган? Кимла зор бумаган а?
-Ман яшамиман у билан, севги. Отасиям узбек экан,. Онаси рус…
-Ана! Онасига ухшааааб айлантирвоган углиззи, шу уйгача макр билан кептиби демак тамом, хаммаёк тамом!
-Углим ёш боламас, курамиз бумаса бумас. Бизаям анойимасмиз караааб турадиган ана мани тала диб. Окасиям севиб уйланган, отасиям в конце концов.
-Вой канака булада севги? Ичириб куйган бу иссик совугини, халиги ануниси бору, ушанисини ичириб куйган бу.
-эээ улинг худойим нима девосиз э тоба килдим. Улар энди шунгача борса. Булди бас килила, булар иш булди тамом вассалом. Халиги этган мингта киз бола узбеладан нима курвоммиза? Биттаси Маликами? Ё Сиззи келинизми? Ана судма суд олиб юрибди. Жа оширворасила, урис буса энди жалабми? Ана катортолга карен хаммаси узбек, ана облисладан поездга осилиииб исталба санаб кевотганладан чиквотти кутмаганизам. Укишга деб мана нимала килишвотти, ургилдим унака лозим иштонда котта буган узбек кизларидан. Парки йук, жалабби миллати бумиди. Булди.

Бунака ук отишлар яна канча булганини билсейзди, кариндош уруглар телефонда, келиб, шурлик онам. Отамдан сал хайикишади лекин онам нишонга айланганди бечора онагинам.
Музейга келгандек ану экспонатга карагандек келиб куришади, худди Мадоннани олиб келгандек.
Махалланинг интригант номинациязининг хар замон ва асрлар юлдузи Узбекистонда хизмат курсатган гийбатчимиз Бибиси эса, бизни уйдан прямой эфир киларди.

Мана нихоят худойи. Кочиб кетишниям билмиман бошкасиниям. Уша кун яхшиям Жамила саломи билан жанжални чурт кесди. Мани гапим ахир котта туполонга олиб келиши мукаррар эди. Чидаб туролмадим нима кили? Хамма уз бахти хаётини химоялидиде. Нега у тутмаган курмаган кизни жалаб дейиши керагу, дискотека ночной барларда гирт учига чиккан жалаблар куршовида юз иккиюз долларларни сочиб, пули етмаса укажониси булмиш манга илтимос килиши хохлаган пайтида, ва шалтоги окиб касал ортирганда мани шифокор дустларим отдуваться килиши керак? Ва именно рахмати урнига манга каршилик киладими? Инсофданми? Олдин узингга бок.

Жамила ёпингични ечиб окамга шунаканги бир караш килдики…онам бир сесканиб манга караб олдилар.
Ха Женяни тилидан нигохи пичоксиз суяди.
Гапнинг хам кераги йук. Окам канчалик бакирок жанжалкаш ва псих булмасин, шунчалик ичи пуч куркок эди. Ранги гезариб индами чикиб кетди.
Телефоним маъноли жиринглади.

-Хув эрке, тез чик кучага.
-Бажонидил окагинам…

Мошинага утириб кетдик, кули титраб сигаретини как всегда узининг табиатан шалтоклигини шунда хам намоёнда килиб кулини тукиб гап котди;

-Ув мишки сан ман билан уйнашвоссанми? Энди сан эркесанде а шу билан? Сан бл.. мани хаётимми бузмокчимисан а? Узиники ухшами битта а…ни етелаб кеганинг етмаганде маниям шарманда кимокчимисан? Нима кипти юрсам? Эркеман коййилатиб куйибман уйни, кайси эрке юрмаган? Курсат нах… сан мишки уйланми юрдингку ман эплаб юрвомман иплос. Кучани гапини сан уйга етелаб манга война кивоссанми? А…ни чикариб куйми хайвон! Уйга келиб ч…ган бу…ни узин тозалисан тушундими? Уйдилага канака легенда уйласен уйла лекин тугилла хамма нарсани, Не дай Бог агар битта гап булса манга, уша а…ниям саниям тикаман курасан сан твар.

-Майли узим тугирлиман лекин манга тегмен ока. Манам Сизга тегмиман. Огзизга караб гапиринг, Сизга ану улфатларизмасман. УКЕЗМАН! Нима бугандаям. Бу мани хаётим, Сиз хаётимга аралашдиз манам эслатиб куйдим. Ман к..масман, тугиллиман уйга келиб, лекин илтимос раз мани бу шалтогим экан сиззи кузизда, Сиззи шалтогизгаям аралашмашим учун маникигаям тегмен. Ман сизга этдим худойидан кейин чикиб кетаман.

Уйга кирмасимдан онам эшик ёнида кутиб турибдила, оркада кеннойим имлаб чакирвоттила.

-Адени ёнига кир. Э улларинг худойим. Бола тугми ман ули. Еларин энди бир бирини гушини. Окени билмисанми? Ваг ваг килади учади, шартмиди харбалони кенойинг олдида вайсаб, э хайвон.
-Яхши ман хамиша айбдорман, урганиб колганман.

Отам хонада давленияларини улчаетган эканла.

-Бунака фарзанд тарбия киламан диб уйламагандим. Хамманиям орзу хаваси булади. Хамманиям уз тарбия коидаси булади. Хато киганман шекил тарбияда. Хеч нимадан кам килми устирдим. Эвазига нима курвотман?
-Ада ман…
-Гапимми булма… Майли шу чикиштирмаяптила, яна ажратвоттила демасин диб кундим а шунгаям? Уйлавоссан шод булиб хозир яшавотманми? Ичимдан киринди чиквотганини билмисан. Неужели узингам тушунмаяпсан вазиятни? Сан хози уша жинни окениям оёгини упиб жим булишинг кере. Сани юзинг хаммамизни юзимиз. Мани хаётим деб букирасан, кечирасан агар гирт етим булиб хеч киминг бумаса ана унда узинг учун жавобини бервур. Лекин сан билан бутун оила ва кариндош уруг занжирдек богликлиги боракан хаккинг йук биза учунам хамма нарсани решать килишга!
Окени гапида прекрасно жон бор биласан. Оненг билан рози булдик, уёгига бошкалани рози икилиш узинга боглик. Уруш туполон бир бирини гушини егандан кимга фойда? Шарманда устига шарманда ю! Ана битта урисси деб ока ука кир-пичок дейишади. Тугри нима иши бор дисан кечирасиз биз шу жамият булагимиз! Шу махалла махалладошимиз.
Керегмиди шу хаёт олдинг, энди кисиб чида! Лекин бошкалар билан хам хисболаш! Биза хисоблашвотмизаку Сиззи экзотик хаётиз билан, будьте любезны хисоблашинг бошкала биланам йигит!
Ану гапини кофияга келтириб кеннойинга тушунтирарсан деган умиддаман. Бор тугирла.
Э, ургилдим, эрке.

Эшикдан онам кутволдила.
-Уффф…нима булувди узи?
-Э хишнама опа. Так просто жиннили килувди углиз ичволиб.
-Э ул. Нима дейсан энди кенойинга?
-Билмиман хозир бирнима..
-Я знаю.
Жамила тут как тут
-Ты иди доченька в комнату не вмешивайся сами разберуться.

Жамила тугри ошхонага кетди. Онам манга ман улага караб жим колдик.

-Кенайи ты извини это я виновата, я на него зла была за тот инцидиент на свадьбе и в кафе когда я с подружкми сидела он там с друзьями сидел, отмечали чтото с коллегами, и ну решила подставить и попросила подружку стриптизершу поиздеваться и набрала братишке, когда он зашел она как раз сидела у него полураздетая. Это я виновата, ну извини дура я такая зла была, на все готова была. Я все всем объясню.
-Ну да от вас все можно ожидать, я верю мужу. Только будьте на будущее осторожней с ним. Все таки ты теперь будешь частю нашей семьи. Не хотелось бы лишних скандалов. Незнаю раз уж шас такое …чтоже ждет нас в будущем.?
-Я клянусь не буду трогать вашу семью, мы скоро переедим и не будем вам обузой, извините еше раз.
-Надеюсь.

Онам хайрон булиб индами адамми ёнларига кетдилар.
Жамила ортларидан кетди. Кеннойим манга караб индами жавоб кутиб тургандек карадила.
-Кенейи тугрисини этди.
-Больница причем?

Бунисини кутмагандим.
-ааа.. ну..буниям Женя бир бало девди эсимда йук, ушатта битта медсестра билан дон олишди тиап деганди, ну билассу аёллани, алдаганиди де, атамстить килиши керегидию.
-Яхши….. Яхши…. Инсоф узилага берсин. Ишкилиб куша каринде Жамиладек бунака аклли ва тоза кунгилли киз билан. Хишнама демиман просто манга укамдесиз. Яна узис билас. Халитдан шу ахвол буса…

Адамгилани хонасидан Женя гезариб чикди, индами хонамга кета бошлади. Тез етволиб больница тугрисида этиб куйдим.
-Вот ты балда а, не ну надо было это все тебе? Мало что я на себя взяла так и это приплюсовал. Ладно все проехали я все замяла, конечно мама и ада не были ахти от этого но одобрили что я призналась и поняли что это изза того инцидиента. Но теперь врядли они бдут мне доверять. Про кенайишку я уж теперь молчу. Она меня теперь точно сожрет.
А брату своему скажи, если не дай Бог я открою свое горло ему то уж точно будет жизнь в лезгинку! Пуская нас не трогает.
-Я с ним уже поговорил..Ну все успокойся.
Окамни предупреждать килиб смс юбордим.


-8-

«Ок куйлагим бор дейсан ажаб ажаб, вой нега уни киймайсане ажаб ажаб» (Гулсанам Мамазотитова)

Бугун туй! Туй лайт! Худойи!

Жамила квартирага ва яна каёклагадур бориб бир нимала обкелиб хонамга пакетлада куйди, «это сюрприз будет» деди холос.
Окам умуман ман биланам Жамила биланам гаплашмиди, пакат угринча ямооон караш килади Жамилага. А ей пофигу «Ассалому алейкум муляка» деб кулиб салом килиб кутволвуради. Кеннойимники бир тутадики.

Мана кариндошла кевотти, дустла, кушинила.. Особенно махалламиз примадоннаси Бибисихоним записьни босиб куйган. Хамма нарса ёзилмокда. Товонхона маликасилар бугун.
Ана Жамилани онаси, адаси и Мансурам келишди. Хаммани диккати улада. Рентгенлар ёкилган. Друбинлар энг кучли «проникающий» лупасида.

Аёллага отдельно жой, эркелага отдельно. Галяпани куришишларини куриб анграйиб колдим. Гирт махалладаги она хотиндек онам, холам ва бошкалар билан кучоклашиб, узбекчасига ноль акцентда «Опомисиз, тузумисиз» коидасини шунаканги бир жойига келтирдики я был в ступоре.
Опам олдимга югуриб келиб;
-Манга кара зуру ота онаси, отаси солидный такой, онасичи такая статная, узбечани кийириб куйдия, худога шукурей, хаммани олдида юзим ёруг булди. Аденам хурсанд, жа киришиб кетишди адаси билан. Жамила адасини копияси экана?
Кулдим.

Мансур олдимга келиб хизматга шайлигини намоён килди. Хизматчилар шундогам наввалом. Кеннойимни айвонида ман ва уртоларимга жой. Женя билан мани танийдиган уртоларим. Кулишадией. Кириб сразу Мансурни Женяни укасилигини этдим, ну чтоб приколлар бошка бумаслиги учун, баъзилари танийди.
Нариги айвонда эркела кариндош кушнилага жой, ичкарида адам билан онам уйида аёллага. Домла келди, узоооок укиди. Уже иккинчи таом тортилди. Шу пайт Жамилахоним ховлида куриндила, ие? Кимни кутвовотти? Обба на!
Еттита узун узун оёкли, ярим урис ярми узбек кетворган кугирчоклар кириб кевотти, Чаросни танидим факат, уххуу…. Модельное агентство. Жамилага бошдан оёк караб кулиб гул ва совгалани беришди. Тепага хонамга чикиб кетишди. Уртоларим аррранг хуштек чалворишдан узлигисини тутишди.

Мана Домлаям кетди, худойи туйга айлана бошлади.

«Хеч качон у мени севмаган,
Севса, севса ундай булмасди.
Билмадим у нени уйлаган,
Мен унга тикилиб туймасдим»


Раъно Буронова кушиклари билан бахраманд килмокда. Айнан шу кушиги учун обкелдим. Бир пайтла рахматли Рахим ока билан дуст эдик, отадек эди, бирррам мошшеник энди куяверасиз, иккинчи хотини буладилар Раъно опамла. Уша кассеталарини олиб мошинада эшитиб юриб урганиб колганман. Айникса шу ашулаларини яхши кураман. Жуда таъсирли.

Мана шух ашулалар бошланди, уйин-кулгу, хамма уйнамокда, Чарос уртоклари билан тушишди, хайронмиза манимча Женя этган уйналаринг деб, бироам ковушмаяпти ула курсела, роса узбекчаде, кулла кетиб ковотти брейк денс а ля айренби смиксованный в узбекский лад.)))))))))) Бирдан уртоглари шунаканги чинкириб карсак чалиб кий чув килишдики хатто ичкаридан онам , Галя ва бошка хотинлар юугуриб чикишди, эркеланию гапирмаса булади, деразага ёпишиб колишган
Не куз билан курай ки….Тушимми унгимми? Бу энди ниммасси?!
Жамила?!?!… каттан олди буни????!!!

Хамма ховлига караб анграйиб бироз нима килишини билмай гангиб колишди ….

-9-

Жамила оппок келинлик либосида секингина тушиб келар, кулида бир жуфт кичкина гулдаста.
Агар бу уйда битта келиннинг Жамиланинг худойи туйи булаётганини билмаганимда уни танимаган булардим. Качон улгура колди сочларини бунака турмаклашга? Астофирло качон карама одамни хайрон колдиргани колдирган бу киз.

Бунча чиройли булмаса…?.
Караб тураману Солих Каххорнинг китобидаги «Оллохим бунчалар чевар булмасанг…» сузлари ёдимга келаверади. Дархакикат Оллох нафакат хусн, балки акл заковат, ва яна…бир нарсалар, куп нарсаларни шу кизда намоён килганлигига ишонолмасдим. Бундан ташкари хатто айёрлик, макр деганлари хам хаддан зиёд эди бу кизда. Билмадим…севаманми ё куркаманми? Койил коламанми ё хавас киламанми? Балки хамма бу хиссиёт жамлашиб шу кизга тортар? Тавба урис кизларда халк тили билан этганда «истара иссик,ки» деган нарса булмайди кайтанги «совуккина» деймиз…Лекин Жамилага карасангиз….истарасида офтоб намоён… Шунчалик ёшу карини узига жалб этадики…
Мана яна…куз унгимда кадр секинлашган…Биттагина Жамила шунча тусгаям кирадими а? Хар доим хар хил…ва хар доим хаммани лол колдирадиган даражада…

-Хей турсангчи! Нима килиб турибсан огзини очиб? Бор ану шармандени обкир ичкарига! Вой тобаааа! Нимасси бу ярим ялангочли?! Нима бу масхарабозли?!

Бибисини жаврашидан узимга келдим.

-Нимаси ярим ялангоч? Нима кипти бугун туйи булса?..
-Вой худойида бало борми бу шайтон кургазмаси? Вой кимла утмаган жойла я….расво булди ха тур обкириб кет. Оёкларини бели елкаларини кара шир ялангочуу….

Карасам ростанам келинлик либоси…халиги…саааал замонавийрокмией… Ну нима кипти елка ва бели очик булса? Зато ярашган,..нима кипти сал калтарок булса? Ну необычный, тиктирган шекил, унака ану туйладака курпага уранвомаган, тагига етмуш иккта обруч куйиб. Кизил атиргуллар билан безалган, сочини йигиб тепага турмаклаб, сочларига ок ва кизил кичкина гулчалар кадаган, ва юзини ярмига фата тушган, оркасига сал елкасигача. Оппок кийимига мос туфли, улардаям майда ялтирок кизил ва ок кузлари ял ял ёнади. Замонавий баданига ёпишиб турибди, борини курсатади де.

-Хей бор эт Жамилага кейинрок ресторанда уртоларинга киберарсила утириш ушанда кияр хози бало борми эркела бор-а, худойи ку тур э.

Онам кулимдан ушлаб чикарвордила ховлига, Женя кизлар даврасида уйнаб энди ортга гулни кизларга ташламокчи булганида етиб бордим, кулидан ушлаб энди олиб кетаман десам, уйнагани келган деб уйлаб атрофимни кизлар кий чув килиб ураб олишди, буёкда уртокларим югуриб келиб ураб олишса буладими….ана томоша! Улди худойи...

-Минутку! Шундай дея гулдастани оркага караб улоктирди. Кий чув, Чарос олди. Урра у нее теперь будет свадьба!!
Ховлидагилар хеч нимани тушунмасди нима бувотти нега гул отишди нега кичкирик?
Гуё телевизорда фильм бувотганде.

-Ана шайтонлар туйи ана! Вой рухла нима дейди? Нима бу томоша? Вой худойини расво килишди ку..
Бибиси вайсаш билан овора эди. Шу пайт адамми нигохлари мани топиб узига гуё каратди. Шу пайт тушундим.. Тез Жамилани тортиб хонамга олиб кетдим, хеч ким тушуна олмади, кизлар уйнашни давом этишди.
Хонамга кирдик.


Хонамда безатилган столда шампанский.

-Ты что пяна? Ты что сдурела Жень? Это же худойи ты что творишь?
-Я не пила ты что я же мусульманкаман ку жон.
-А что за наряд такой? Что за цирк?
-…..цирк?....а что нельзя было надеть белое платье?...худойи и туй сказали ку…
-Какая свадьба я еше не разведен с Маликой. Зачем белое платье ты же не…
-Что не? Я не имею право на белое платье? Я не девствнница и не имею право??!!
-Жоним пойми это вообще не было к месту, у нас худойи, да туй но…
-Я приняла ислам но не хиджаб жоним. Я не понимаю что такое? Я не имею право на свадьбу?
-Бл…Женя ты в махалле сама росла что ха хрень несешь х…ю! Ты что творишь?!
-Слушай меня сюда дорогой, когда ты уже будешь мужчиной? КОГДА ЖЕ Я БУДУ УЖЕ ДЕВУШКОЙ? ПОЧЕМУ Я ЗА НАС ОБОИХ ДОЛЖНА ОТДУВАТЬСЯ? ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА УНИЖАТЬСЯ ВСЕ ВРЕМЯ? ПОЧЕМУ ВСЕ ВРЕМЯ Я ДОЛЖНА СТАРАТЬСЯ? Потому что я русская? Или я не девственница? Ты же был моим первым, нет? Извини жоним но это уже последняя капля, мало того что ты пальцем не пошевельнул на свадьбе и говоря люблю мне женился на другой и так спокойно смотрел на унижения, я и после этого как к тебе пришла? Женя узини тутиб туролмай йиглай бошлади..
-Бл…говори с…ка как пришла?! Я ОТРЕКЛАСЬ от своей религии! Я была единственной матери в этом верна! Она не приняла ислам когда выходила замуж за моего отца, и он дал слово что и я останусь христианкой, я предала религию! Я предала мать за тебя! Бл…А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ МЕНЯ? Худойи? Без свадьбы? Почему я должна соглашаться на все? Я сделала ради нашей любви, ради моей бл.. любви… а что ты…? Пи…ц белое платье на мне как цирк….ужас какое унижение …как ты можешь?!
-Да перестань рыдать. У тебя бл…понятия как у..
-Проститутки? Ну давай же говори! Я росла в махалле да, но извини твоя узбечка жена как себя вела? Та у которой бл.. была белая платье? Она какая бл.. жена тебе была? Я пришла к твоему дому примерной отрекся от всего и не имею элементарно право на белое платье? Извини жоним но это уже последняя капля. Я немогу так, хватит унижений. Бл…неужели у меня не должно быть ваших орзу хавасов тоже? Я русская и теперь не человек…сссука, иди н… ваще.. Я сама такая дура…кому я нах… нужна такая вся жертвенная? Тебе такие суки как Малика нужны…

Жамила кийимини алмаштириб тез чикиб кетди….

«Кел энди бир туйиб йиглаймиз кунгил» (Озода)

Орадан бир дакика хам утмай хонамда онам, Чарос туришарди.. Женяни уртоклари ураб олиб бирга чикиб кетгани учун мехмонлар ва деярли купчилик хеч нимани пайкамади. Келган уртоклари билан кетди.

Онам хеч нима деёлмади. Нимаям десин. Холат шунаканги жиннича ки…билмиман «узларинг хал килларинг бир нима деёлмайман, аденга кудалагаям этми тур, бориб гаплаш ресторанда утириш килиб берамиз булади туй деб тушунтир энди» деб чикиб кетдилар.

Хонамдан чикмадим. Факат Чарос билан букиб ичдик.

-Слушай Сарвар, это же не дело. Я то ваще была в ауте когда узнала что она принила ислам и как к тебе пришла. Не ну согласись она многое сделала, на многое пошла, она пи…ц рискнула согласись.. Надо было обговорить с ней что свадьба будет потом.
-Эээ а я знал что так все будет, да и она такая вся сюрпризная, она сама во всем виновата всегда на себя все берет, за наши отношения то что я выгляжу лохом тоже сама виновата, она не дает мне сделать самому что-либо. Нега не сказала что оденеть эту ху…ню? Не ну она разве не подумала что бл худойи в махалле сама росла..
-Извини но у каждой девушки свои мечты, она тоже мечтала одеть белое платье, она же не знала что хотели сделать и в ресторане, да и шас тока на это решились давай не будем теперь, я конечно ей не скажу но так тоже нельзя же. Она думала ввиду всего что случилось вы будете ограничиваться худойи понимаешь…
-Я щас пойду к ней.
-Ненадо. Ты сам прекрасно знаешь её, х.. она тебя щас впустит, пи…дюля тебе даст. Пусть успокоится, в себя придет, да и не одна, мама тоже уехала за ней. Оставь их пока. Завтра я погоду узнаю пойдешь. Поздно уже спи.


Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой…Встречать рассвет и слышать как проснешься не со мной, мне стало так легко дышать в окно и повторять ей лишь одно (Максим)

-Эх...Максим будто для меня поет...
-Сделай потише магнитафон соседи спят.
-Мам…одному тебе известно и Богу через чего я прошла да? Ну почему так а?
-Успокойся дочка, не плачь, ну все ты понимала когда на это пошла, ты прекрасно сама знала, ты сама себя загнала в клетку. И надо было тебе это? Ты бы еше и в хиджаб, то я бы повесилась.
-Мам перед тем как пойти туда я была в мечети и у меня было двойственное чувство на счет религии, а имам мне сказал: Дочка ты на правильном пути, после появления Корана и Ислама, все религии которые были до нее потеряли свою силу, и это написано в Коране. Я потом поняла что Богу я не изменяю.
-Незнаю дочка все у нас в семье были православны…Я и не углублялась до этого как то. Но все равно не одобряю это, ты на себя взяла очень большую ношу, даже если у вас ничего не сложиться ты теперь не имеешь право отрекаться от ислама. Это я уж точно знаю. А ислам очень строгая религия. Может и изза этого и вот так получилось сейчас?
Жень закрой окно холодно дождь идет и спустись с подоконника простудишься.

Знаешь ли ты вдоль ночных дорог шла босиком не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести вдоль ночных дорог пепел любви в руках сбив ноги в кровь, пусть его теперь в твоих глазах не потеряй и не сломай….

-Мам..я немогу так… я рождена для унижений? Ты знаешь как я унижалась на свадьбе….Ты знаешь как я прожила потом? Мам мне обидно очень…Почему я так не счастливая? Чтоже меня ещё ждет?... Сколько я ещё буду страдаь и унижаться?..

А за окном сжигает фонари проклятый дождь…

-10-


«Колайми айтгин, кетайми мен?» (Лола)

Кейинги вокеалар тезликда булса хам аммо жуда куп зиддиятлардан утишга тугри келди. Эрталаб вохли турдим, хар доим шунака молдек ичсам вохли тураман.

-Э ул турше…Худойидаям ичадими? Хотинчез канила? Ничу бугун кучада узларини куз куз килиб Белоснежкалик килмадилар? Юрардилар эрталабдан оч арвохдек кучани у томонидан бу томонига ойсулув сув париси булиб, утган кетганни куркитиб, тановар ракс ансамбилини уйинчилариде. Вояй ухлаб колдиларми? Махалламизда фаррош унвонига энди лойик топгандик-а, аттанг. Бугун гастрол бумасаканде кучада. Ааа тушундим, аввалига шунака кейин урислани эри килади-ю а? Ие каёкка ана супурги бор урнига супурмисанми?
Окам ховлида ювиняптган эканлар. Кани энди шу сассу сассу гаплариям ювила колса.

-Эээ юсезчи башшареззи не асабимга эрталабдан тегас?
-Кеча узиям хотинчес бир курсатдила стриптиз, ямааааан килишдию а? Ану (пичирлаб) Битта киз кук кофтадагиси, кора тор шимдагиси бору кора узун чочли, ёмон ишк кетди таништириб куйсенчи.
-Э ув кенейи, боринг эризга чочу беринг зора сал огзиларини бекиса.
-Кенайинга мишет кима, чой тайёрлавотти, экзотически хотинчангиз ноз уйкусида буганларидан кейин.
-Борсезчи ишизга не нервимга тегас? Нима ман негрга уйланибманми, и вообще келиниз кетди уйига.
-Иби? Уже? Увахахахаха. Э ула… Эпломадими? Увахахаахаа, эркакзодабекей!


-Хей! Э улларинг, Сарвар адени ёнига кириб кет.
Онам…Уффффф…бошшшшшланди.

Хозир Оталар Сузи аклнинг кузидан лавха булади, уййй намунча жестокийсила, бошим тарс ёрили девоттию….Кани ану «МлАко, кислопресний млако, каймок» дейдиганла? Тоба махалладаям юрадиган булишибди. Овозидан бир кетворгаааан дейсизу чиксез…дабдала кунет…а-ля опоки семидесятых годов. Ушалаям билади пиарни.

Олдин холодильникни ковлаб топдим, урра яшасин катик и все прилегающие катыкаобразные молочнокислые продукты! Тез хуплаб, башшарани ювиб адамми ёнига кирдим.

-Ну что сынок? Гдеж наша невеста красна девица?
-Тоба килдим ада?
Бир галати караш килдим
-Нима бало узбеча гапирвурин э Сиз колудиз энди, хози уже эрталабдан углиз асабимми тиррик кибулди..
-Майли сан унака сик,илвурма, жа унака кеча сенсация булганича йук, Бибиси хаммаёни остин устун килиб вохма кутарди. Сал откровенныйлигини этмаса нормально хаммаси, худойи кеча базмга уланиб уйин-кулгу булиб туй булиб кетди, ушанга жа мос тушди. Хишнама бумади жа оширмела силаям. Бор Женяни обке, келаси хафталага ресторанда узила болла билан туй киларсила. Окенам караб турмас, бизаям кушармиз, кеча яна туянала тушди (кулдила). Женя ризкли экан, узиям хаммаёк подарка пул босиб кетди тоба, биринчи туйинда бумаганла келди узиям. Такдирдурде.

Сал кунглим кутарилиб чикиб кетишга чогланганда онамни галати бир карашларидан тухтаб, ха тинчлими дегандек карасам, сал энса котгандек кошларини чимириб угирилиб дастурхон тузатишда давом этдила.
Машнака сузсиз суйишлага-чи умуман йукманде. Ичим шиггг этиб кетади. Юраман кейин кун буйи уйлаб. Газабларим кайнаб.

Бозорга тушиб ман ва Женя севган лилия олдим, узи яхши кургандек хеч кандай лаш-лушларсиз, когоз пакетларисиз,.

«Настоящий букет должен быть просто из цветов без банальщины и пафоса!» Жамиляхонум сузлари.

Квартирада онаси билан энди чой ичиб утиришган экан. Кузлари ишиб кетган, гулларга парвоям килмади.
Онаси билан узок гаплашдим.
Ухшамаса чузмаларинг карам-шурвани деди, кийнамаларинг бир бирини, хозирдан тухтата колларинг вактида бумаса, кейин корнига тугвогандан кейин унгаям мангаям огир кечишини ётиги билан тушунтирди.

-Ну что пошли?
-Да шас! Остается только гавкнуть, я же бл... собачка.

Бошшшшланди.

Онаси тинчгина чикиб кетди.

Узоооок давом этган курашдан сунг, барибир кучогимга сингиб чикди. Аёллага нима керак? Бир огиз яхши суз гадоси улар. Ну яна бир икки ваъдасиз утмайди албатта.

Уйга келиб юмушлани бажариб нарсалани йигишга тушдик. Кечка якин уйдагилар билан Жамила тайёрлаган таомдан бахраманд булиб квартирага кетдик.
Уйдагилар билан бу келишилганди, бир йилгача балки, балки купрок алохида туришга карор килдик. Сал хаммаёк тинчисин. Лекин хар жума «как штык» ховлига келиб якшанба кечасигача колишга суз берилди.«Такдир улаганда умр занжирин, ногохда рубару булдик иккимиз….»

Мана бирга яшаяптганимизга икки ойдан ошди, туй хам булмади. Женя принцыпга борди. Алами колди барибир уша кундан. Лекин узим уйламагандек хаммаси тинчиб кетди, галати бир тарафдан. Окам хам узгарди, мансабида кутарилиб дача олди, иши квартирамизга якин булгани учун гохида ишдан кейин келиб хам турарди. Яна кимиям бор? Оилада уч угил булсак, укам Германияда укийди, Малика билан турмуш кургандан кейин кетган.

Квартирамиз уч хоналик булиб Мансур хам биз билан яшай бошлади. Узим куймадим. Биринчидан укамдек, жудаям яхши кураман, жуда тарбияли бола. Кейин барибир ховлисида тога холалари билан яшайди. Биттаю битта опаси мани хотиним булса, хар куни соатлаб телефонда гаплашгандан кура ана турсин биза билан. Кундириш рости жуда кийин булди. Жамила хурсааанд. Жамиланиям ягона сирдоши Мансур. Чарос дугонасиям бору лекин укасидекмас. Укаси барибир укасиде, бирга усган бир бирини беш кулдек билади. Уйда Жамила уззу кун ёлгиз, ман ишда ишониб буладими? Хавотиримга кунди Мансур ва кучиб келди. Вой бууу уни битта узини коч-колони ман билан Жамилани кочидан купрок, компютерламией, принтерламией, магнитафонини узи ярим шкаф.
Ишдан келар пайтим кун иссик булгани учун купинча опа ука кучада булар ва подъезд олдида писта чакиб утиришар ёки шунчаки кушнилар билан гаплашиб утиришарди. Дарров чикишиб кета колишди хамма билан. Аввал шунча туриб кушниларга ахамият бермаган эканман. Хаммаси деярли узбеклар.
Кейинчалик Жамилани узи кушни келинлар тудаси билан кучадан бери кеми колди. Уйда мани Мансур шурлик кутволади. Опасини чакириб, чой куйиб узи яна хонасига кириб кетиб шу компютерида бир нималани эрталабдан кечгача кечкурундан эрталабгача тикирлатиб чиккани чиккан. Койил коламан, хамма нарсани билади, дунёда нимала бувотти телевизорниям курмаса булади. Хар куни ишдан келиб, ну что оламда нима гап нима яна шокирующий нарсалар бор дейман. Гохи ишхонада бирон нарса эшитиб колсам дарров унга телефон килиб интернетдан билиб беришини суриман. Кизик кино приколлар сотиб олишниям хожати йук, хамма нарсани топадийей. Жамила эса идеальная жена.

Хаммаси яхши бир маромида эди… факат… Жамила узини курсатмаган шифокорию титиб ташамаган жойи колмади. Эзила бошлади нега хеч иккикат булмаяптганига. Маниям обориб опкелди, духтирма духтир утдик.
-Хаммаси туппа тузук, сал кутинг.

Жамила эса эзилгани эзилган. Килмаган иши курсатмаган домласи…уфффф короче Жамилада комплекс бошланди. Каёкка шошади тушунмиман, атиги ярим йил утибди холос.
Буям етмагандек… Окам мошинасини урволиб бизаникига келди. Адамгила билишини хохламади. Улага командировкага кетдим деб бизаникида бир ой турди. Асосан кечга якин факат ухлашга келар, мошинасини тугирлатар, яна у билан боглик машмашаларни. Жамила билан апок чапок булганидан бир тарафдан хурсанд булсам бир тарафдан…Окамни биламан де…яхшигина биламан… Йук Жамилага ишонаман лекин…этишади-ю орада шайтон бор деб. Яхшиям Мансур бор. Уям аксига олиб чат деган матохга уралашиб ушалар билан танишиб жа куп тентираб юрадиган булди. Котта бувотти ну ничо буни ёшида манам юрардим дискотекама дискотека. Лекин окам билан якка колдим дегунча манга телефон килади, ёки дарров Мансурни топади. Мансур билан компютерда уйинлар уйнаб сал вактни утказади, лекин буш колдим дегунча Жамила билан хиринглашгани хиринглашган. Майли балки яхшидур. Улар энди уз окам.

Мана шу кунларда хаёлимгаям кемаган, етти ухлаб туш курмаган хаётимда котта узгариш булди…

Эрталаб ишга шошиб лифтдан чикаётиб лифтни кутиб турган одамга урилиб кетдим

-Саодат?!
-Вой…Сарвар?!…..

Такдир улаганда умр занжирин, ногохда рубару булдик иккимиз….


(Давоми-3 бет)
(Боши 1-бет)
Comments (2) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Ijod / Творчество

Friends

bonya
news
BERSERK
Sayyod


WebBlog.ru
counter
WebBlog.ru