Sayyod

June 8, 2007 - Фохиша ....ёки? (Тошкент-Москва)

Posted in fohisha-1
Энг аввало бу хаётий, булган вокеа . Уни халк тилидаги , Тошкент шевасида хикояга айлантирдим холос.    Албатта адабий тилда айнан китобга хос ёзишнинг хам иложи бор, лекин айнан шундай альтернатив, халк тили йуналишини танладим.

 Хикояда сукинишлар хам бор. Шунинг учун авваламбор огохлантирмокдаман. Узур цензурасиз, лекин хаётий булгани учун шундок хеч кандай коррекциясиз ёздим. Агар атрофимиздаги оддий нарсаларни хам тахрирласак куп нарса ёлгон ёки калбаки булиб колади. Менинг ижодимга калбакиликка урин   йук.  Соф адабий тусда хам ёза оламан, лекин бунда ёзувчиликка даъво булгандек булади, менда эса бу принципиал. Шунчаки бир бола гапириб бераётганимдек ёки янгилик мукобил йуналишнинг илк намунасини менинг муаллифлигимда кабул килишингизни сурардим. fohisha_yoki?


-1-Солих Каххорнинг "Дайди кизнинг дафтари" китобини укиганлар борми?

Кизик китоб. Укиганда бошка лекин хаётда...

Эркаклар диккатига! Хаётда фохиша ёки киз бола булмаган аёлни севганмисиз?

 Албатта йук!

Албатта! Хеч ким ва хеч качон! Хатто севги булган булса хам, узимизга буни айтишдан хам куркамиз-а? Уяламиз! Уларнинг исканжасида чи? Бу уят хаёлга келармикан?.

Йук ман фохишани севмадим....билмадим бу хикоя нимани сизларга курсатади лекин.. Хар холда атрофимиздаги кур-курона каралаяптган баъзи нарсаларга нафакат танкидий нигох билан тахлил килиш, балки унга ечимни хам курсатишга харакат киламан.

Манимча эркелага бутта осонрок кечади мани тушуниш... Мисолан бар кафеда битта чиррройли киз билан танишдиз, кетворган, каллага нима келади?

Севгими?

Мана сизга шу гапизга: "Увахахахаха".

Тугри, ёктириш ва хоказо. Бизани узбекона "тупа-тугри" калламиз бокира ва "нормальный" кизлани бар, кафелада, кечки дискотекаларда учрата олмиди-ку тугрими? А балли!.

Манам шу хакида... Нима демокчиман-ми? Шошманг охирида тушунасиз...тушунасиз деган умиддаман хар холда.

Демак танишдик...исми Джамиля..

Русча - Женя.

Жуда-жуда чирройли... отаси узбек онаси рус...Метис.  Москвалик узи, Тошкентда иш билан ва кечки пайт дам олгани дустлари билан барда утирарди.
Кейин-чи? Нима буларди кейин, яшай бошладик, так сказать сожительствовали...

Биласиз-ми хаммамиз дея олмайману, лекин купчилигимиз чап тарафдаги кучага хеч булмасада нигох ташаб турамиз-а?
Лекин албатта яхшилаб упакованный булади бу "юришлар", хеч ким билмайди. Билмаганиям яхши.

А ман Женяни севдим дея олмиман лекин каттик яхши куриб колдим... Бир йилча бирга яшадик, бу орада унинг ёмон тарафлари урушган пайтларда намоён буларди. Маст холда каттик урушиб колдик, кетвордим...орадан 3 кун утиб «мана санга ташаб кетиш» деб онамга телефон килиб дардини дастурхон килибди...

Ишдан келганимда онамнинг маъноли нигохларини узи пичоксиз яхшилаб суйди...

Айтган нарсалари шу булди холос: "Углим, коттасиз, йигит эмас эркаксиз, уйлантирмиз деганда куп бахоналар булди, куп нарсаларни тушунаман хозир хам, ва битта илтимосим бор, кучадаги шалтоклариззи илтимос узиз тозалаб юринг хуп? Зинхор уйга судраб келманг хуп-ми? Кейин туйгаям тайёрланинг, "севгилизгаям" чиройли килиб тушунтирдим."

Гапиришга огиз жуфтладиму опамми "Йигит! Кучани гапи уйга, уйники кучага тугри келмиди, бушсиз!" деган гапларига жим булиб индами хонамга кириб кетдим....

Узи  тугулган кунимда сезгандила...эрталаб туриб эшикни очсам, йулакда бир букет лилия и открыткаси билан, ...........От Жени..
Опам куриб колдила..индамадила, дустим дегандим... Женяга аввалрок уйимни курсатгандим айланиб юрганимизда . Бир икки мартта укамни уйга олиб келиб куйганимдаям курганди.

Мана гап-сузга гал хам келди... Онам канчалар сир тутмасинлар, бошка тарафдан болалади... Кушни "опачаларим" бирррам ишпиён-ки...Бизани бирга Илхомда(театр) биринчи бор куришган. Иккинчи бор улар гап уйнашвотган ресторанда утириб колибмиз, ман чикиб кайтиб келсам Женя жахл билан кетаманга тушди, кейин уймизга келганда этиб берди нима булганини.

- Подошли ко мне две твои родственники и сказали что, как мне не стыдно будучи проституткой мальчику голову морочить, а я в шоке -Вы че тетки вы меня видели чтоб я там где-то голосовала или торговалась?

-Эй эй нас не учи да детка, все вы русские девушки до первой постели, у вас нету ни совести ни душы, парень узбек сама знаешь, оставь его в покое, не сейчас так потом будешь проституткой, ты же за него замуж не выйдешь, платок не оденешь, ислам не принешь, с вот этого креста не отречешься ( буйнида крестли такинчогига карата) ,

-Я не могла ничо сказать просто сказала, «Вы же незнаете может мы любим друг-друга может и одену платок может и приму ислам, вы ничего незнаете и вмешиваетесь он же взрослый парень сам решит». А они: Он взрослый, но у нас обычаи и он узбек, да и че уж там говорить о твоей не первой свежести девственности...тебя мать его никогда не  

сделает невестой... ты с ним полежишь, потом он все равно женится, а ты с другим будешь спать и ты не проститутка после этого?

Телефоним маъноли жиринглади... уйда уже семейный совет!
адам, холам, тогам итп итд...
Узимми суд курсисида хис килдим... Онам ку майли, жудаям доно инсон...а вот холлариииим... астофирилло-де..
Отам касалманд...огир-огир икки гап манга етарли булди...

Отамга суз бердим...

Туйимдан икки кун олдин Женя илтимос килди, хайрлаш ман билан, кетвотман Москвага деди.ман в хайроне..

Квартирага бордим...согинибман жуда, атиги 1 ой курмадим...хе атигимуш... факат телефонда гаплашиб турдик...олдинига туполон йиги-сиги, кейин иккинчи хотинликка кунган эди, а тут бирдан, кетаманует..


Дадиллик учун 50 грамм ичиб олган...хотя купрок..

Гапдан гап чикиб хайдай бошлади, «Уходи, уходи» дейди-ю,   узи кучоклаб йиглиди... "Говорят уходи а сердце то говорит обними"... деганларининг яна бир тасдиги

Утириб йиглаб гапира бошлади:

-Ну почему так? Почему если не исламская то обязательно проститутка? Почему я не имею право быть любимой? Почему не имею право быть единственной? Я же тоже человек. Кто со мной будет считаться, с моими чувствами?   Я хочу быть у тебя единственной.. Почему не имею право? Из-за того что переспала с тобой? Все теперь у меня клеймо на всю жизнь? Вот вы поклоняетесь Аллаху и боитесь его, а то что я тут буду мучатся ваш Аллах будет доволен? В чужом несчастье построишь ты образцовую семью? Ты будешь счастлив? Скажи?! Я буду страдать я нехочу этой свадьбы и ты будешь счастлив? вы бл...будете счастливы скажи ?!!!?

Туй...
айни кизиган махал эшик тагида бироз тупланишга кузим тушди...негадир опам уша томонга кетдила... Манзара бу:

Женя икки букилиб онам оёгига тиз чукиб буйнидаги тилла крестни юлиб икки кулини бир-бирига ибодатомуз бирлаштириб   ёлворона ушлаб йиглай бошлади -Пожалуйста мама, не делайте этого, я приму ислам, я буду в платке, я буду верной, никогда на улицу не выйду, если надо будет то и в хиджабе буду ходить, мама пожалуйста не убивайте мою жизнь, прошу вас, не дайте этой свадьбе согласие, я люблю вашего сына больше себя, больше этой гребанной клеймы русской, больше этого креста, вы же мать, не калечьте судьбу мою прошу вас, не калечьте и его судьбу, он тоже меня любит....

Рост...шунда тушундим...севарканман уни...шу пайтда билдим...кузимга ёш келди зурга тийиб ерга караб утиравердим...Нимаям килолиман? Туй, бир дунё одам.

Окам утирган Женяни туртиб хайдай бошладила, хатто тарсакиям тушди унга...чидаб туролмадим, куёвжурам аранг утказди.. Онам булмаганида...

-Хей кулинг сингур, бировни боласи-я буям, нега урасан? Дочка, доченька, иди-ка 

домой, не позорь его прошу, ты сейчас и ему и нам делаешь плохо, дочка очень прошу иди, не унижайся, другому не быть... судьба...

Женяни дусти оркасидан энди етиб келди, билишган экан туйга кетвотганини, улгуришмабди тухтатишга, ва шу пайт келиб колиб Женяни мошинага утказиб олиб кетишди...

Хаётни кизиглигини каранг-ки....ё Женяни каргиши тегдими ё....билмадиму лекин..
-2-


Билмадим, каргиш-ми ёки такдир, лекин Малика билан хаётимиз умуман келишолмасди. Унинг хам оиласи бизники каби «европизированный» булгани билан Малика бу тарафлама оширворди. Тугриси хеч булмаса биринчи кунлари келинлик килиб кучани супурса буларди. Уни айбини кеннойим тезда яшириб супуриб сув сепиб куярди. Яхши курадила-де мани кеннойим. Худога шукур опам билан окам туйдаги вокеани тезда босди-босди килишганига хеч ким пайкамади гап нимадалигини. Лекин барибир «тутуни» чикди ва окам буйниларига олдилар. Кудалар янги, келин янги, мани хаётимни уйлашди, а манга булса хаммаси барибир эди…ростан…умуман барибир… Улар хам суриштирмай окамни гуё уйнашилигига ишонишди, чунки окам уни уриб хайдаганди-де туй куни…

Окам билан муносабат йуколди. Куришмасликка харакат килардим.

Хар куни юрагим зириллиди….кузимни олдидан уни утирган холда тарсакидан кейин жим булиб колиб, тарсакидан  лабининг четидан сизиб чикаётган конини артиб онамга жимгина мултираб караб котиб туриши, бир мен томонга, бир онамга мултираши …..яхшиям дугонаси келиб колди.

Чарос…

Бу киз деярли мени дустим узи, бирга ишлаганмиз, кейин Женя билан чикишиб кетди, орамиздаги овора-ю сарсон эди узиям. Доим урушсак уртада хамоно у турарди. Мана бугун учрашдик, уша уша барда..куп келадиган булганман Женяни кетганидан кейин. Албатта кизикдим Женядан хабар борми деб.
Москвада ишлари юришиб кетибди, хаммаси яхшимуш…лекин…жуда кийналяптган экан…
Манам Чаросга дардимни тукдим…хаммасини этдим…лекин илтимос килдим Женяга этма деб… Каёкда, кетишим билан Москвага смс ёзса керак, хамма кизлар шу. Каттанам этдим? Сал ёзилай дедим-да…

Ишга кетяпман хаёлларим алгов-далгов… Орадан ярим йилча утди, турмуш ишхонага ухшиди… Хотиним хар икки кунда онасиникига кетади. Уйда соат тушга якин уйгониб узига оро бергани берган. Онам бир икки бора манга илтимос килдилар: «Йигит, келинга гапирсам огир ботмасин, манга деса узим хам уй юмушларини килавераман, лекин отангизни феълидан хабарингиз бор, хеч булмаса сал эртарок уйготинг, кучага хеч булса сув сепсин»

Узи асосий Малика билан жанжалим хам шундан иборат-ку…Дастурхон атрофида эдик, отамни окам шифохонага олиб кетган эдилар. Кеннойим яна ховлида уй юмушлари Билан. Мен ва онам… Хотиним шу ётокхонада улиб колганми билмиман. Чикдилар, гузалапам. Ясан тусан, корнилари очик, топикдалар, ярим йиллик келин ахволи. Хаммаси йигилиб турганди бакириб бердим. Бошланди уруш. Онам уни ёнини ола бошладилар. Ёрилдим….

Она! Узур! Онажон узур! Лекин, Отам билан Сизни дунёкарашиз биламан бошкача, замон билан хамнафас яшасак хам дунёкараш туфайли орзу хавас килиб олиб берган кизингиз шуми?! Онажоним узур! Каттик ботмасин лекин бахтимни уйлаган Ким эди? Сиз ва отам манга ярим ялангоч кийинадиган, кучани гулинимас, оилам болам чакам деган киз олиб беряпмиз деган ким эди? Кани мани ярим йилдаги бахтим? Кани узингизни орзу хавасингиз? Келин булиб бирон маротаба куча супурдими? Биринчи бор узатган чойини эслисизми? Канака узатганди?

-Хай болам, сан нима учун? Тарбияла ургат, бировни уйида бунгаям кийин, урганиб кетар, манам харакат киляпман.
Кизим, Сизни орзу хавас килиб углимга олиб берганман, майли килманг шу уй юмушларини, шу эрингизни эпланг илтимос, хеч булмаса айтганини килиб сагал ёпиниб кийининг, канотангиз хам хозир келиб коладилар. Болам сан бор ишингга кетакол узим кизим билан гаплашаман.

-Ойижон ну мне когда я выходила замуж сами говорили что у вас европеизированная семья а что теперь мне в хиджаб укутаться? Мне родители всегда ни в чем не отказывали и я росла такой какой есть. Да, у меня слабость утром немогу рано просыпаться, но я же стираю, готовлю, смотрю за вещами мужа.

-Аха, стирает худога шукур машина! Готовишь редко кашу овсяную и то себе, или эту непонятную бурду в которой соли даже нет? За моими вещами говоришь смотришь? Я немогу одевать то что ты гладишь, я уже сам все глажу.

Онам олиб чикиб кетди Маликани, дадажониси олиб берган мошинасига утирди-ю кетди. Дап бул.

Онам кириб утирдилар.

Чидаб туролмадим.

-Она… огир гапириш..нима кили? Мани бахтимга нега Сила хукм чикардилар? Хотин билан ман тураман-ку? Окам узи севиб севилиб уйланди. Сиз хам турмушга дадамга севиб севилиб чикдиз…нега мани бахтим чидамдан иборат булиши керак? Отам касал, отам касал деб хаммасига кундим! Туй куни углиззи киган ишичи? Яна шу отам туйда иснод булмасин деб ичимга ютиб утирдим. Майли севмадим дейлик лекин одам ку уша киз, шунака хурлаш шартмиди?
Шошдинглар…кучани кизига уйланиб олади, бош кузини айлантирвоган деб… Каллам жойида-ку она, хеч ким бошимни айлантирмаган. Женяни лекин улса-улиги ортик эди шуниздан.

Беихтиёр куз олдимдан тасмадек ута бошлади……Дунёда иккта мехрибон булса шулардан бири Женя эди, битта булса ушаниси Женя (Албатта она бундан мустасно, гап бегоналар хакида). Узбек аёлидек квартирамиз саранжом саришта, уйкудан уйгонишимга ётокхонага иссик оладьилар, кофе ва бутерброд олиб кирарди, Ман  булсам : Женечка, спасибо но мы мусульмани нам пока лицо не помыть нельзя-
 

дердим. Дарров чикиб кетиб хул сочик олиб кирарди. Роса кулардим. Кундуз кунлари телефон килиб бозордалигини манга хам у бу нарса олганини айтиб кунглимни кутарарди. Квартирага келсам шкафда янги ички куйлакдан тортиб, пайпокларгача, даструмолдан то эхееей…
Ва хар ой шу нарсаларимни янгилаб турарди, хафтасига икки уч бор кийимларимни шунаканги тоза ва шунаканги тахт килиб турсигимгача дазмоллаб куярди. Шунака хаётдан кейин бунакаси…..алам киларди де…

-Яшамиман бу билан. Хотинсиз утиб кета коли… манга бошка хукумронлик килманглар! Ман ёш боламасман. Етар!

-Эркак кишини гапими бу ё мишики болачаними?

Отамни келганини сезмабман.

-Битта хотинни эпломи онангга даъво килишга кандай хаддинг сигди?!

-Ота, ахир…

-Учир овозингни! Манга кучадаги жалабни судраб келиб бутун махаллага иснод килиб, хилимда йук, пуштимда йук конимни бузганингдан кура, яшайсан шу билан! Эпла! Тарбияла! Сан-чи (онамга юзланиб), киз ёш булса, сан нима учун, майли онаси ургатмабди, сан нима учун?! Шуни дийдиёсини тинглаб утирибсан-ми? Йукол кузимга куринма! Сен эса (менга карата) Эртадан узинг супур кучани, кил узинг хаммасини агар эплоломасанг эрликни!
-3-

Индамай чикиб кетдим, отам-ку нима килолиман? Ёшликдан тарбиямиз ута каттик булган. Отамни дегани деган. Агар шу Женя билан тилим кисик булмаганда эди Малика билан яшамасдим. Хеч булмаса танлаш хукукига эга булардим. Бир нарса десам шартта юзга солишади, жалаб билан яшаб юргандан кура ….эх…нимага ??!!

Мана ишдаман, уйга юрак йук боришга. Кечки овкатланишда ва эрталабкисида хама стол атрофида булиши шарт! Уффф…

Уйга келсам янгилик! Малика онасига бориб йиги килибди, биз уришиб хайдаганмушмиз… Келиб нарсаларини йигиб териб кетишибди.
Товба.

Стол атрофида худди икки бахо олиб келгандек утирибман-у ичимда севинаман.
Отам, узи кетди, хеч ким хайдамади лекин уни оркасидан лаллайиб борадиган йук!
Онанг хам бормийди. Майли куп нарсага чидадим. Лекин бу нимаси килик? Телефон килиб гаплашиб кур, лекин борма. Келса келди келмаса мана узига келишига бир-икки хафта срок. Булмаса кучини йигиштирсин-де кетсин. Яшамисанми санам?! Э улларинг булмаса. Узинг биласан. Чарчадим санлани хаётларингданам!

Ман  буёкда а бошка ёкда эса бошка вокеа тезлик билан ривожланарди…

-Алло Привет Чароска, что там ты мне пишешь? Не смогла удержаться позвонила, ну 

как Вы тама?

-Прикинь Жень, он с этой чувырлой разбежались. Она **** даже по утрам как по обычаям улицу с момента как замуж вышла не подметала, представляешь. Вот на почве этого и частые ссоры были, да и вообще прикинь только за собой ухаживала. А я сегодня встретилась с ним, ваще измотанный, с тобой хоть был ухожен, холенный был а тут ужас не узнала и ну так себе вкратце рассказал, а там помнишь Гульку? Вот она же недавно замуж вышла за его соседа, вот она и мне информацию дает. Вот и представляешь, нас осуждали, так сама эта сучка одевается хуже чем мы, да ешё так вульгарно.
Ну вот сегодня маманька забрала её с потрахами.

-Я в шоке. Чарос я на днях должна в Ташкент прилететь, наша организация дочернюю предприятию открывает, и некого туда посылать, вот меня выбрали так как у меня есть практика с Ташкентом. Помнишь ту нашу квартиру с ним? Попытайся договориться к моему приезду о купли. Вроде хозяйка собиралась, ответь смсом ок?
Ну давай по приезду поговорим. Потом просьба…. Ему ни слова .

-Да конечно что ты.

-Нет это серьезно, чтоб никто не знал даже наши общие знакомые, по приезду объясню, хотя бы до приезда потерпи.

-Все, все, кстати, Жень а ты помнишь что в этом месяце…

-Его день рождение…я и не забывала...

Сиз мени ожиз деманг, мени Аллох куллайди
Огзимдан сачраган кон…

Уффф… намунча шу кушик мунгли булмаса-а? Юлдузни Янги ашулаларидан бири. Кизик Шу Юлдуззи ашулалари Женяга роса ёкарди, товба акцентсиз айтарди ашулалларини. Айникса бу ашула мани калбимни кемиради. Шу ашуласини эшитсам Яна уша манзара: Женяни лабидан сизиб окаётган кон ва мултираб онамга, окамга ва манга интизорлик билан хурланиб бокишлари….-4-

Деразадан хонамга куёшнинг заррин нурлари тушиб кузларимни камаштира бошлади, Джамилянинг сочлари кунгирокдек ва кизгиш заррин рангда…
Бирам узун, нак белини беркитиб туради. Маликаники эса елкасини аранг ёпади.
Яна ухшатаман…Яна солиштираман…

Нахотки севги халиям учмади…? С глаз долой, сердце вон, ничего забудешь …
Дустларим бирааам акллики…
Четдан судяларку вообще..Узларини бошларинга тушмагунча хамманг герройсан, вой ман ундо килган булардим, вой ман бундо киб ташардим…

Хе, вой санла кандооосанлаки!

Бошига тушгандан кейин устингдан кайнок сув куйгандек булиб колганда биласанлар хаёт тукмогини..

Тарозининг бир палласига ота-онаму бир палласига юрагимни кандай килиб куяй?

Хотин йулда, бола белда, ота-она топилмас…

Мана тугулган куним якинлашмокда, хеч эслагим йук… Олдинги йил зур кутгандик, эрталабдан Женянинг сюрпризи… Хеч эсимдан чикмайди, билгандек ота онамдан ва хатто кеннойимдан вохлирок туриб отамни хар кунги буйрукларидек эшикни очиб куйгани дарвоза томон йуналардим-у юрагим ниманидур сезиб гупиллаб урарди. Отамнинг фикрича хар тонг фаришталар файз улашиб юраркан, ва эшиги берк жойдан утиб кетаркан. Шу шу ким вохли турса биринчи навбатда дарвозани лааанг килиб куяди. Юрагим гупиллаб адашмабди, эшикни очдим-у…. котиб колдим… Онам ортимдан келиб, «вой бууйй намунча бу гуллар чиройли?» деб кулларига олмагунларича котиб караб тураверганман.
25 ёшимга, 125та лилия…Биринчи бор гул олишим…
Открыткаям келиб келиб онам кулига тушган ушанда…
Онамнинг гулларни кучиб, хидлаб берган саволларига жавобимни эсласам халиям кулгим келади. Жон холатда хаяжонланиб, «Халиги, ану, фаришталар бору, ушалар файз улашиб кетганде» дебман, онамни кузи открыткага тушиб, «Вой, ха-я, фаришталар рус тилида гаплашишар эканда а?» деб кириб кетгандилар.

Уша кеч яшаб турган квартирамизнинг нак 9 кават томига чикиб уша ерда иккимиз тонгни кутгандик.
Унутилмас лахзалар…

Мен бу ерда ётокхонамда ястланиб, якшанба кундан рохатланиб ётибману, аэропортда Чарос Женяни кутиб олаётганидан бехабарман.

Бир хафта ичида Женя квартирани сотиб олиб оформления хам килиб олди. Кечалари гохи барда уша танишлар билан учрашишга олдиндан телефонлашсак, кизик хамма занятой.
Чарос хам галати узини тута бошлади, хамоно банд, хеч вакти йук.

Маликанинг ота онаси одам юбориб барча куч кулонини йигиштириб кетди. Дап булларинг. Онам барибир бордилар кайтаришга. Булмади. Эркатой кизлари хохламадилар.

-Ну что же ты дальше собираешься делать? Чароснинг саволидан узига келган Женя бироз уйланиб туриб:
-Скоро узнаешь.
-я вообще-то про него
-я тоже.
-решила позвонить ему?
-нет что ты?
-встретится?!
-…
-Ну тебе везеееет Жень, и квартирку купила и машину, кстати ты в Москве научилась водить? А то за рулем не видела тебя тут.
-Ты не поверишь Чарос, я там научилась а вот на права тут придется учится, кстати сегодня должна успеть и туда документы сдавать.
-А, я тоже своему сказала что хочу нексию цвета огни Парижа…)) Сволочь фиг, сказал облезу с тико. Кстати завтра у него день рождение, звонил спрашивал как и где справим. Может ты явишься в конце концов?
-Я не хочу об этом сейчас, да и пора мне .
-Куда ты?
-По делам, сначала в сторону Чор-су а потом в парикмахерскую.
-Что ж ты потеряла тама? А с волосами то что? Постричься?
-Типо.


-Пожалуйста мама, не делайте этого, я приму ислам, я буду в платке, я буду верной, никогда на улицу не выйду, если надо будет то и в хиджабе буду ходить, мама пожалуйста не убивайте мою жизнь, прошу вас, не дайте этой свадьбе согласие, я люблю вашего сына больше себя, больше этой гребанной клеймы русской, больше этого креста, вы же мать, не калечьте судьбу мою прошу вас, не калечьте и его судьбу, он тоже меня любит....

Уйгониб кетдим...кийналиб кетдим....устига устак мана...тугулган куним...Тушимда Женяни курибман етишдан олдин эслагандим…Ётокхонам кучага караган булгани учун вохлирок туришимга тугри келади, мошиналар утадими-ей, ашула куйишадими-ей эрталабдан.
Мана яна кимдур нак уйимизни олдида мошинасини радиосини янгратиб куйибди.
Деразам тагида «шифт-шифт шифт», кеннойим куча супуряптилар шекил. Бечора кеннойим.
Туриб юз-кулимни ювгани хаммомга йуналиб йулда кеннойимни ошхонада нонуштага уннаётганини куриб тушунмадим, кучамизни онам шурлик супуряпти шекил? Куча тарафдан Юлдузнинг ашуласи тарала бошлади:

«Сиз мени ожиз деманг, мени Аллох куллайди.
Огзимдан сачраган кон, узулган ох кулгайди
Узулай деган дамлар, юз угирса одамлар
Букмокчи булса гамлар, каламуллох куллайди.»


Ногох яна уша манзара куз олдимда котиб кунглим бузулди…Женянинг мунгли нигохи..сизиб чикаетган кон..ва мултираб караб туриши..

Дарвозани тугрисида тухтаб куз олдимга олдинги йилги худди шу кунги дарвозани очиб олган совгам эсимга тушиб назар ташладим ва….узимни йукотаёздим.,

Отам эшикни ланг очган булиб … Тоба килдим нима бу?
Онам хам уша ерда, ёнларида…
Якинрок борсам, Йук …ман хозир жинни булиб колсам керак…

Отам туриб эшикни очсалар, куча чиннидек топ-тоза сув сепилган ва эшикнинг нак рупарасида янги келинчак либосида бир чиройли коп кора сочлари ёнларига тушган, бошида зарин дуппи ёллари билан, бошига даров кулидаги лаъли тусдаги худди
эгнидаги келинлик халат ва лозимига мос заррин накшлар билан безалган ёпинчикни ёпиб кетма-кет аста-секнлик билан 7 маротаба салом бераётган келинчак турар эди. Ёнгинасида кичик стул, устида патнис, ва чойнак пиёла, пастда термос, сал нарида эшиги ланг очик нексия русумли мошинадан Юлдуз Усмонованинг кушиги таралмокда, ёнгинасида супурги ва челак турибди.

Келинчак саломдан сунг бошидаги ёпинчикни олиб чап елкасига ташлаб чой куйиб узатди…
Бунча бу келин чиройли булмаса? Сутдек оппок…Узбекга ухшамайди…

ие-ие…бу уша….уша-ку…
буйнида исломий рамзда булган ярим ой шаклидаги тилло такинчок.
Чой куйиб узбек келинларидек унг кули билан узатиб эгилиб турди, отам онамнинг «астогфирло, фариштанинг узи-ку» деган гапларидан узларига келганларида, Женянинг куллари куя бошлаган, илтижоли мултираб отамга, кулининг куяётганидан «ссс ссс» дея кулидаги пиёлани бир кулида унглай олмаяптган эди. Бечора узокдан яна пуфлаб-пуфлаб куярди. Онам энди оламан десалар отам онамнинг кулларини шахд билан кайтардилар. Онам энди бир нарса демокчи булганларида, отамнинг узлари чойни олдилар. Женя даров ёпинчикни яна бошига солиб онамга 7 маротаба ергача эгилиб-эгилиб салом килди, ваш у тарика чой узатди, онам чойни олиб кузларида ёш калкиди. Чап кулида ёпинчигини ушлаганча, унг кули билан чап куксига унг кулини куйганча ярим таъзимда турган Джамилянинг кузларидан дув-дув ёш окар, худди хозир уни бошини танидан жудо килишларини кутиб тургандек эди. Кушнилар уйгонган бирин кетин ким ишга ким укишга чогланиб кучамиздан утар экан хайрон булиб тухтаб караб утарди..
«Тинмай чукса зоглар, томоша килса соглар олкишласа гумрохлар, она тупрок куллайди»

Якинлашиб келар эканман хайратдан тамоман лол эдим..нахот фаришта?...нахот бу... Кунгирокдек сочларини текислаб коп-кора килиб буяб бирам чиройли келин булганки… Малика бундай узбекона кийинмаган эди…Бирон маротаба куча супурмаган ота-онамга чой узатмаган, бошига румол тутмаган эди… Джамилянинг оёгидаги кавушидан то дупписигача бирам чиройли бирам ярашгандики…
Бир онамга, бир отамга караб мултираб турибман.

«…битмас куксимда ярам, юзим бурсада алам, чотколдек тог куллайди. ….Ер каттик осмон йирок, Ким ожизу ким гумрох, ёлгиз Оллох куллайди…»

Хамоно таъзимда турган Женя ердан кузини узмаган холда :
-Мой отец узбек, и он был рад чтоб я приняла ислам…Мама согласна и она всегда мне твердила что ради своего счастья надо всегда самому бороться.
Ляа иляха иляляху Мухамадур Расульяллах, ашхяду алля иляха иллялях ва ашхяду алля Мухаммадур Расулулях.
Худа бир, Расуль бархак!

«Оллох Оллох не дейдилар, килмишларин билмайдилар, гунохларидан кечгин,
Оллох Оллох не дейдилар Истаганин билмайдилар, хак йулингдан адаштирма.»


Отам домла чакиргани мачитга чикиб кетдилар.

Эрталаб фаришталар эшиги очик уйнинг дарвозасидан файз улашар экан......<- Last Page :: Next Page ->

About Me

Ijod / Творчество

Friends

bonya
news
BERSERK
Sayyod


WebBlog.ru
counter
WebBlog.ru